Slovenský jazyk English language

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody.

Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, doc. RNDr. Mariána Fendeka, CSc., v oblasti výskumu a prieskumu obyčajných, minerálnych a geotermálnych vôd, v ktorej aktívne pôsobí od r. 1980.

K jeho najvýznamnejším, doma i v zahraničí uznávaným výsledkom, patria najmä:

 • spolueditorstvo a spoluautorstvo jedinej komplexnej dvojjazyčnej publikácie o geotermálnych vodách Slovenska:
  Franko, O., Remšík, A., Fendek, M. Eds., 1995: Atlas geotermálnej energie Slovenska (Atlas of Geothermal Energy of Slovakia). 1. vyd. Bratislava, Geologický ústav Dionýza Štúra, 1995, 267 s. ISBN 80-85314-38-X
   
 • spoluautorstvo slovenskej časti atlasu geotermálnych zdrojov Európy:
  Hurter, S., Haenel, R. Eds., 2002: Atlas of Geothermal Resources in Europe. 1. vyd. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities,2002, 93 s., 88 máp. ISBN 92-828-0999-4
   
 • hlavné autorstvo mapy zdrojov minerálnych a geotermálnych vôd Slovenskej republiky:
  Fendek, M., Poráziková, K., Štefanovičová, D., 2002: Minerálne a geotermálne vody. Mapa v mierke 1:500 000. In: Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR, 2002. ISBN 80-88833-27-2. S. 214-215.
  Mapa je dostupná aj na: http://geo.enviroportal.sk/atlassr/
   
 • autorstvo článkov o stave výskumu a vyžívania geotermálnej energie na Slovensku publikovaných na svetových geotermálnych kongresoch WGC1995 v Taliansku, WGC2000 v Japonsku, WGC2005 v Turecku a WGC2010 v Indonézii.

Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. bol hlavným autorom metodiky hodnotenia geotermálnych zdrojov zostavenej pre Ministerstvo životného prostredia SR, je autorom definície geotermálnej vody používanej v legislatívnych predpisoch Slovenskej republiky.

Počas svojej odbornej praxe bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom mnohých zahraničných vedeckých projektov, ako aj početných domácich vedeckých a technických projektov realizovaných najmä v lokalitách: Pasohlávky – Mušov (Česká republika), Záhorská nížina, centrálna depresia Podunajskej panvy, Topoľčiansky záliv, Levická kryha, Hornonitrianska kotlina, Turčianska kotlina, Skorušinská panva, Liptovská kotlina, Popradská kotlina, Žiarska kotlina, Mochovce, Muránska planina, Ipeľská kotlina, Vysoké Tatry a ich predpolie a v mnohých ďalších.

Doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. publikoval vedecké výsledky práce v zahraničných i domácich indexovaných časopisoch, na medzinárodných a domácich vedeckých konferenciách, je autorom, resp. spoluautorom vedeckých monografií. Je tiež autorom vysokoškolskej učebnice a skrípt.

O nás

HYDROFEN s.r.o. je spoločnosť zameraná na projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia. Hlavným predmetom prác sú geotermálne a minerálne vody. Hlavnou devízou spoločnosti sú dlhoročné praktické skúsenosti jej konateľa, … viac …

Kontakt

HYDROFEN s.r.o.
Jasovská 7
851 07 Bratislava

telefón: +421 911 977 497
e-mail: hydrofen@hydrofen.sk
www: www.hydrofen.sk viac …

© 2008 - 2023 HYDROFEN s.r.o. Všetky práva vyhradené! TOPlist